Kapcsolat

Szépvölgyi Ákos

Elnök

Tel: 20/384-4472

 

Márkus János

Gazdasági Alelnök

Tel: 30/368-3162

 

E-mail: polgardihe@gmail.com

ÚJ KAMERARENDSZER A HORGÁSZTÓNÁL

2024.06.04.

Egyesületünk vezetése 2024. elején úgy döntött, hogy a vagyon- és személyvédelem érdekében kamerákat helyez ki a tó területére. A kamerák telepítése megtörtént, a próbaüzemet és a szükséges tájékoztató táblák kihelyzését követően indul az éles üzem.

Tisztelt Látogató!

A Polgárdi Horgász Egyesület a Polgárdi horgásztavon a vagyonvédelem, élet és testi épség védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban felvétel). A kamera rögzíti a területre belépők személyes adatait, úgy mint képmását és magatartását (kezelt adatok köre).

A kamerák telepítési helyét az alábbi táblázat foglalja össze:

1.

kamera

kültér

3. stég kiülő, tópart

*vagyonvédelem

*látogatók életének, testi épségének védelme

*veszélyforrások kiszűrése

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

2.

kamera

kültér

Kiszolgáló épület melletti villanyoszlop, parkoló

*vagyonvédelem

*látogatók életének, testi épségének védelme

*veszélyforrások kiszűrése

Ráutaló

magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

3.

kamera

kültér

Kiszolgáló épület melletti villanyoszlop, raktárépület

*vagyonvédelem

*látogatók életének, testi épségének védelme

*veszélyforrások kiszűrése

Ráutaló

magatartás és

Adatkezelő jogos érdeke

4.

kamera

kültér

Kiszolgáló épület melletti villanyoszlop, gát

*vagyonvédelem

*látogatók életének, testi épségének védelme

*veszélyforrások kiszűrése

Ráutaló

magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszert azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a fenti célok eléréséhez ez a leghatékonyabb eszköz. Az adatkezelés összes körülményét számba véve Adatkezelő megállapította, hogy– tekintetbe véve a felvételek rövid tárolási idejét, a körültekintő adatbiztonsági intézkedéseket, az érintett joggyakorlását biztosító garanciális szabályokat - a rendszer üzemeltetése jogszerű.

A felvétel készítésének jogalapja az Ön jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulása. Ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre mint ráutaló magatartás, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

2.  A felvételek tárolásának időtartama és helye: Adatkezelő a felvételeket a rögzítéstől számított 3 napig tárolja és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket meghatározott célból felhasználja. Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetéséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 A felvételeket az Egyesület a Polgárdi horgásztó területén, elzártan tárolja a felvétel készítését követő három napig. Az adatok megismerésére jogosult személyek: elnök, továbbá az általa indokolt esetben írásban erre feljogosított további elnökségi tag a jogsértések feltárása, a rendszer működésének ellenőrzése céljából.

 A megtekintéseket és az azt végző személyt, az adatok megismerésének okát és idejét az esetleges adattovábbítást a belső szabályzatunk szerinti tartalommal nyilvántartásban rögzítjük.

 3.  A felvétel felhasználásának esetei:

 • személyes adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,
 • bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez,
 • a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,
 • fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve baleset kivizsgálása érdekében
 • az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása érdekében.

 4.  Érintetti jogok gyakorlására: Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti Társaságunknál, hogy

 • hogy Adatkezelő tájékoztatást nyújtson arról, hogy mi látható a felvételen Önnel kapcsolatban (tájékoztatáshoz való jog).
 • hogy Adatkezelő az Önnel kapcsolatos felvételt zárolja (adatkezelés korlátozásához való jog)
 • az adatkezelés ellen Adatkezelő ügyvezetőjéhez címzett postai vagy elektronikus

levélben tiltakozzon, amennyiben álláspontja alapján az Ön személyhez fűződő joga Adatkezelő érdekével szemben elsőbbséget élvez.

 • az Önről készült felvételt töröljük.
 • az Önről készült felvételekbe betekinthessen (betekintéshez való jog)

A felvételről másolatot csak abban az esetben tud az Adatkezelő biztosítani, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan. Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre

munkaidőben időpontot jelölhet meg. Amennyiben a kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor Adatkezelő a felvételt törli.

5.  A kérelemre és az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó közös szabályok

A kérelem elkészítését formanyomtatvány segíti, amelyet Adatkezelő telephelyén vagy elektronikus úton a polgardihorgasz@gmail.com emailcímen keresztül lehet kérni.

A kérelemben meg kell adni, hogy

 • milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,
 • mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvételről van szó,
 • miről ismerhetjük fel Önt,
 • milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon).

A kérelmére legfeljebb 5 napon belül válaszol Adatkezelő. 

A helyesbítéshez való jog jelen esetben fogalmilag kizárt, tekintettel arra, hogy a felvételek nem módosíthatók. A helyesbítéshez való jog az érintettként történő joggyakorlás során

megadott személyes adataira vonatkozhat. Ezzel kapcsolatos kérelmére is 25 napon belül válaszol Adatkezelő.

A felvételeket társaságunk csak jogi kötelezettség alapján továbbítja harmadik személynek (pl. hatósági megkeresés).

 6.  Jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Ön álláspontja szerint Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet (Infotv. 23. §).

A polgári per mellett lehetősége van az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni (Infotv. 22. §)

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos érdeke alapján öt évig kezeljük.

 7.  Irányadó jogszabályok: A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).


Polgárdi Horgász Egyesület

Székhely: 8154 Polgárdi, Balatoni út 6/A

Adószám: 18486740-1-07

Adatkezelő: Dr. Szépvölgyi Ákos elnök


A kamerarendszerrel kapcsolatos szabályzat elérhető itt.

 

vissza